De missie van Pantanova BV is om samen met partners bedrijvenketens te realiseren die gebruikmaken van vezelhennep die wordt geproduceerd in de Nederlandse akkerbouw. Onze doelstelling is de potentie van deze veelzijdige plantaardige grondstof in Nederland vast te stellen en vervolgens de marktvraag te beantwoorden door doelgerichte vezelhennepteelt.

Door professionele natuurvezelteelt te organiseren fungeert Pantanova als startmotor voor een nieuwe circulaire economie. Hiertoe is een concept ontwikkeld waarmee de teelt van vezelhennep breed kan worden ge(her)introduceerd in de intensieve en biologische akkerbouw. Zo kan structureel en lokaal een hoogwaardige grondstof worden geproduceerd voor toepassing in de circulaire economie.

Vezelhennep vormt herwinbaar uitgangsmateriaal met bijzondere specificaties die maken dat de te onderscheiden plantdelen breed toepasbaar zijn in de maakindustrie, de farmacie en de voedingssector. Brussel beschouwt hennepteelt als duurzame landbouw die de circulaire economie faciliteert en nieuwe rotatieschema’s voor vruchtwisseling in de akkerbouw haalbaar maakt.

Vanuit de te onderscheiden inhoudsstoffen van hennep zijn hoogwaardige toepassingen denkbaar via onder meer biochemie, de farmacie en de productie van voeding en supplementen. Als lignocellulosegewas is vezelhennep bruikbaar als uitgangsmateriaal voor diverse biobased bedrijfsprocessen. Voor de papiersector, de textielbranche, de bouwsector en biochemie biedt industriehennep volop kansen voor innovaties.

Behalve landbouwgrond kunnen ook niet renderende percelen en pas op termijn bestemd areaal van Staatsbosbeheer tijdelijk worden ingezet om de schaalvergroting van de vezelhennepteelt regionaal te faciliteren. Stapsgewijs wordt daarna de hennepteelt in de reguliere landbouw ingevoerd. Door aansluitend op de teelt zowel de primaire stroscheiding als de secundaire verwerking tot eindproducten te organiseren, draagt Pantanova bij aan het sluiten van ecologische kringlopen, reductie van CO2-emissies en het realiseren van milieu- en klimaatdoelstellingen.

Pantanova roept potentiële ketenpartners op:
» Close the chain, please!

Samenwerking met partners

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!