Landscaping_compilatie

Landschapsontwikkeling van braakliggend gebied staat toenemend in de belangstelling omdat het huidige economische klimaat een stagnatie in stedelijke ontwikkelingen veroorzaakt. Locaties die zijn bestemd voor woningbouw of bedrijfsterrein blijven hierdoor voor langere tijd onbenut. Voor gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en uitvoeringsorganisaties vormt dit vastgoed een financiële last, vanwege rentekosten en beheerkosten waar geen inkomsten tegenover staan. Ook voor het beheer en het onderhoud lopen de kosten onverminderd door. Dit geldt temeer voor locaties waar het Stortbesluit op van toepassing is.

Pantanova en Witteveen+Bos bieden met het concept Green Value een profijtelijke aanpak voor het tijdelijk of permanent benutten van braakliggende grond. Door gerichte aanplant van industriële landbouwgewassen wordt de locatie nuttig gebruikt en levert het gebied een nieuwe economische,  maatschappelijke en natuurwaarde op. Ondertussen worden ecosysteemdiensten versterkt.

Biomassateelt van vezelhennep en olifantsgras kan worden ingepast binnen een ontwikkelproject waarin ook recreatieve voorzieningen of andere buitenactiviteiten zijn bedacht om een locatie tot maatschappelijk verantwoorde waarde te brengen. Decentrale energieproductie die uitgaat van een lokale bron om kringlopen te sluiten, kan hier deel van uitmaken.

Slow in, quick out
Gedurende de teeltperiode leggen hennep en olifantsgras jaarlijks CO2 vast met een factor vier groter dan bomen of andere reguliere beplanting. De teelt is duurzaam omdat voor een gezonde plantgroei geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest vereist zijn. Voor vezelhennep geldt bovendien dat de stabiliteit van de teeltgrond sterk verbetert en dat de locatie snel weer beschikbaar kan worden gemaakt om de oorspronkelijke bestemming alsnog te ontwikkelen. Green Value werkt volgen het principe slow in, quick out.

CO2-waardering
Voor Nederlandse ondernemingen die opereren onder het regiem van het Emission Trading Scheme (ETS) geldt dat zij via een veilingsysteem uitstootrechten moeten kopen. Ofschoon besluitvorming moet worden afgewacht, treedt op termijn ook een systeem van domestic offset in werking. Deze regeling staat dan toe dat Nederland CO2-certificaten mag toerekenen voor projecten die leiden tot reductie van broeikasgasemissies. Diverse bedrijfssectoren, de Rijksoverheid en gemeenten hebben dan een aanvullende mogelijkheid bij te dragen aan klimaatbescherming. Een biomassaproject wordt dan meer rendabel.

Implementatie van de teelt van vezelhennep of olifantsgras in een ontwikkelproject kan leiden tot een CO2-negatieve voetafdruk ten opzichte van andere vormen van landschapsontwikkeling. Nu al passen de teelt van vezelhennep en olifantsgras in de bestaande beleidsomgeving en omdat duurzame gewasteelt bijdraagt aan de internationale klimaatverplichtingen van Nederland en aan de transitie naar de bio-economie in Europa.

button url=”http://pantanova.nl/wp-content/uploads/2012/08/co2_actueel_nrc_280912.pdf” target=”_blank” style=”no-bg” arrow=”right”][/button] Naar actuele CO2-verwaarding

» Naar een overzicht van het CO2-reductiebeleid:

» Wilt u weten of Green Value iets voor u kan betekenen, neem dan contact op.

 Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!