Energie_compilatie

Anders dan aardolie, steenkool en aardgas vormen zon, wind, water en biomassa oneindige energiebronnen. Via de doorontwikkeling van schone technologie moeten op termijn plantaardige en dierlijke grondstoffen de energie voor de circulaire economie gaan leveren om de gevolgen van klimaatverandering te helpen tegengaan.

Zodra herwinbare energiebronnen doelgericht worden geëxploiteerd kunnen materiaalkringlopen zich lokaal sluiten. Hierdoor is minder transport nodig en het gebruik van fossiele brandstoffen wordt vermeden. Dit beperkt de uitstoot van CO2 terwijl ook andere emissies van broeikasgassen worden teruggedrongen.

» Lees meer

Voordat er sprake kan zijn van de maximaal haalbare vergroening van de energieproductie stroomt er nog vele decennia water door de Maas. Pantanova geeft een  aanzet tot de lokale productie van multifunctionele biomassa die vanaf het hoogste waardeniveau en kan worden benut.

Vanaf dag één na de oogst kan vezelhennep desgewenst meteen voor energieproductie worden ingezet. Meestook in steenkoolcentrales, decentrale energieproductie en vergisting vormen toepassingen die à la minute bijdragen aan kortcyclische vastlegging van koolstofdioxide (CO2).

Commerciële akkerbouw
Vezelhennep en olifantsgras groeien razendsnel en leggen jaarlijks aanzienlijk meer CO2 vast dan bomen. Deze kunnen pas na jaren worden geoogst, waarna de teeltbodem voor langere tijd geen andere functie toestaat. Worden vezelhennep en olifantsgras geteeld op braakliggend terrein of in de reguliere akkerbouw, dan wordt via gangbare akkerbouwmethoden meteen nieuwe waarde gegenereerd die door diverse belanghebbenden wordt gedeeld. Tegelijk is sprake van landschapsontwikkeling van de industriële omgeving.

Pantanova noemt dit metropolitane landbouw, dat wil zeggen: teelt van akkerbouwgewassen die wordt gestuurd door de marktvraag uit het nabije stedelijk gebied. Metropolitane landbouw draagt bij aan lokale productie van biobased grondstoffen voor lokale markten waardoor kringlopen zich lokaal kunnen sluiten. Zo wordt de circulaire economie gefaciliteerd.

Via metropolitane landbouw draagt Pantanova bij aan de transitie naar de bio-economie, om te beginnen met de productie van grondstof voor lokale biobased energieproductie.Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!